Tüketici Hakları

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları HakkındaYönetmelik ile tüketicinin cayma hakkı düzenlenmiş olup, söz konusu maddeaşağıdaki gibidir:

Cayma Hakkı Madde 8 - Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığıtarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizinve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkınasahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süresözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlüksüre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihekadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklananmasraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslimedilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümleretabi değildir. Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahitüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenindördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır.

Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklikya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici caymahakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek,hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusuolduğunda cayma hakkını kullanamaz. (Değişik fıkra: 09/10/2007- 26668 S.R.G Yön/5.md.) Satıcı veya sağlayıcının 6ncı veya 7 nci maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumdayedi günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılıolarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar. Aksi takdirde,tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.

Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafındanya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarakkarşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbirtazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızınkendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene deyazılı olarak iletilmesi gerekir.